Regulamin Ezoterycznych Serwisów SMS i IVR

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi (serwisu) o treści ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej: „Usługą”). Organizatorami dostawcą Usługi jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75. 000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)
2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania
5. Usługa połączeń głosowych z Doradcami na numery 0 900 jest oferowana dla osób przebywających na terenie Niemiec, korzystających z telefonów stacjonarnych. Pierwsza minuta połączenia bezpłatna.

II. Korzystanie z Usługi

1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR lub wysyła jednorazową wiadomość SMS, rozpoczynając od ciągu literowego bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego podanego w treści opisu danego serwisu (prefix), pod numer podany w tymże opisie, tj.:
8091 (darmowy) lub
7175 (1,00 zł netto, to jest 1,23 zł brutto) lub
72240 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
7231 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
72505 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
7257 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
72755 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto)
7323 (3,00 zł netto, to jest 3,69 zł brutto)
7943 (09,00 zł netto, to jest 11,07 zł brutto)

2. Usługa polega na możliwości zadania przez Użytkownika, w SMS-ie wskazanym w ust. 1, pytania wróżkom lub ich asystentkom, astrologom, doradcom duchowym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w bezpłatnym SMS-ie zwrotnym.
3. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
708 6xx xxx – cena 3.46 PLN netto /4.26 PLN brutto za minutę połączenia,
708 5xx xxx – cena 3 PLN netto /3.69 PLN brutto za minutę połączenia,
708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,
*748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
*728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia.
0 900 3xx xx xx – cena 0,99 euro z VAT za min. Pierwsza min. bezpłatna, max połączenia 1 godz, numer dostępny jedynie dla tel. stacjonarnych
4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, ze skutkiem opisanym w ust. 2, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone powyżej.
6. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

III. Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4. wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
5. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści otrzymywane w trakcie korespondencji w ramach serwisu,
6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych
4. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi mają charakter nie wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne i może następować wyłącznie z odpowiednią rezerwą, z uwzględnieniem charakteru serwisu i zasad zdrowego rozsądku.
5.Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: reklamacje@teleaudio.pl.
6.Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.
7.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.
8.Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

Regulamin usługi „SMS MT KARTA DNIA”
§ 1. Uwagi ogólne
1. Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)
2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., (zwanych dalej: Użytkownikami).
3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:
– na numer 60166 – o treści KARTA,
2. Użytkownik nie ponosi opłat za pierwsze trzy otrzymane zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi.
3. Użytkownik ponosi opłatę za czwartego i każdego kolejnego SMS MT w ramach zamówionej usługi.
4. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość powyżej trzeciej wiadomości w przypadku usługi KARTA DNIA wynosi 1,00 PLN netto/1,23 PLN brutto.
5. W ramach serwisu KARTA DNIA Użytkownik będzie otrzymywał codziennie ok. godz. 09:00 jeden MMS MT ze zdjęciem oraz opisem karty Tarota.
6. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
7. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.
8. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać bezpłatny SMS o treści: STOP KARTA na 60166.
9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.
11. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

§ 3. Materiały audiowizualne

1. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
2. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.
3. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: info@horoskopyzadarmo.pl.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie www.horoskopyzadarmo.pl.
2. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem – przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.
5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub uprawnione organy publiczne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
7. W żadnym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.